สถิติแรงงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
แผนที่ประเทศไทย ภาคกลาง ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 5 จังหวัดรอบกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
 ประเทศไทย
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 26,417 239,805
การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน 1,484 41,850
การผลิต 78,955 4,168,306
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบการปรับอากาศ 3,363 95,642
การจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสียและของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 1,035 26,490
การก่อสร้าง 42,055 687,233
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 168,591 1,855,807
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 23,182 552,783
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 35,901 484,421
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 23,814 373,818
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 21,804 354,242
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 10,283 126,415
กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 12,226 187,593
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 23,003 555,646
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ 78 2,276
การศึกษา 1,887 32,104
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 3,405 156,414
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 1,703 34,428
กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ 13,487 222,181
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน 1,093 3,600
กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก 2 26
รวม 493,768 10,201,080
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 232,076 487,968
5 - 9 คน 127,745 880,937
10 - 19 คน 55,610 753,040
20 - 49 คน 48,042 1,502,116
50 - 99 คน 14,377 1,016,796
100 - 299 คน 11,388 1,889,612
300 - 499 คน 2,289 872,551
500 - 999 คน 1,429 978,687
1,000 คน ขึ้นไป 813 1,819,374
รวม 493,769 10,201,081