หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ 5 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร
 
 
 5 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 1,413 16,684
การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน 71 1,392
การผลิต 20,124 1,358,938
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบการปรับอากาศ 379 11,574
การจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสียและของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 185 5,250
การก่อสร้าง 6,377 124,074
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 19,691 307,916
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 3,410 129,606
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 2,945 41,852
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 3,321 64,001
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 1,472 18,830
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 1,370 15,747
กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 1,743 24,515
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 4,382 105,561
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ 12 166
การศึกษา 219 5,261
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 415 26,186
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 207 6,221
กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ 1,958 40,622
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน 76 384
รวม 69,770 2,304,780
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 28,408 58,815
5 - 9 คน 16,383 114,888
10 - 19 คน 8,433 114,647
20 - 49 คน 8,900 281,277
50 - 99 คน 3,546 250,780
100 - 299 คน 2,845 476,627
300 - 499 คน 637 243,261
500 - 999 คน 397 269,256
1,000 คน ขึ้นไป 221 495,229
รวม 69,770 2,304,780
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566