หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก พะเยา น่าน ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร อุทัยธานี พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์
แผนที่ภาคเหนือ
 
 
 ภาคเหนือ
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 2,593 24,822
การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน 340 9,172
การผลิต 8,846 218,489
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบการปรับอากาศ 553 17,094
การจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสียและของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 169 2,259
การก่อสร้าง 5,705 55,104
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 23,777 194,130
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 2,838 36,317
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 5,521 44,509
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 1,897 14,397
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 5,102 39,540
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 800 5,706
กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 1,008 6,131
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 2,014 32,008
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ 7 51
การศึกษา 326 5,531
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 497 15,798
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 148 2,167
กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ 1,648 9,394
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน 257 365
รวม 64,046 732,984
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 33,146 72,300
5 - 9 คน 17,804 122,574
10 - 19 คน 6,821 92,618
20 - 49 คน 4,555 138,111
50 - 99 คน 905 64,095
100 - 299 คน 635 102,487
300 - 499 คน 88 32,911
500 - 999 คน 55 37,863
1,000 คน ขึ้นไป 37 70,025
รวม 64,046 732,984
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566