หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก พะเยา น่าน ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร อุทัยธานี พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์
แผนที่ภาคเหนือ
 
 
 ภาคเหนือ
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 2,624 26,240
การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน 341 9,015
การผลิต 8,968 219,697
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบการปรับอากาศ 558 17,115
การจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสียและของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 175 2,454
การก่อสร้าง 5,906 58,581
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 24,153 198,286
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 2,863 36,944
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 5,622 46,607
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 1,893 14,102
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 5,134 39,447
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 808 6,402
กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 1,030 7,142
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 2,070 31,713
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ 7 51
การศึกษา 332 5,728
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 519 16,519
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 148 2,119
กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ 1,655 9,282
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน 257 365
รวม 65,063 747,809
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 33,549 73,017
5 - 9 คน 18,181 125,294
10 - 19 คน 6,951 94,423
20 - 49 คน 4,609 139,943
50 - 99 คน 925 65,000
100 - 299 คน 661 107,043
300 - 499 คน 95 35,634
500 - 999 คน 55 37,384
1,000 คน ขึ้นไป 37 70,071
รวม 65,063 747,809
 
ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2567