หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคใต้ ชุมพร ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
 
 
 ภาคใต้
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 11,540 72,574
การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน 237 7,558
การผลิต 6,116 195,047
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบการปรับอากาศ 463 11,886
การจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสียและของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 96 2,179
การก่อสร้าง 3,972 60,529
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 21,180 186,227
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 2,808 43,781
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 6,711 119,293
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 3,262 24,857
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 2,457 23,401
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 1,369 12,470
กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 941 7,893
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 1,797 35,109
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ 6 45
การศึกษา 273 4,162
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 392 11,901
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 347 4,472
กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ 1,436 11,254
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน 50 82
รวม 65,453 834,720
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 32,077 69,182
5 - 9 คน 18,284 125,144
10 - 19 คน 7,092 96,047
20 - 49 คน 5,579 171,672
50 - 99 คน 1,306 93,598
100 - 299 คน 930 150,632
300 - 499 คน 109 41,719
500 - 999 คน 53 34,452
1,000 คน ขึ้นไป 23 52,274
รวม 65,453 834,720
 
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2567