หน้าหลัก  กลับ

สถิติแรงงาน

แผนที่ภาคใต้ ชุมพร ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
 
 
 ภาคใต้
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 11,549 73,272
การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน 231 6,700
การผลิต 5,987 195,253
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบการปรับอากาศ 452 11,706
การจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสียและของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 95 2,160
การก่อสร้าง 3,785 57,234
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 20,722 179,172
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 2,738 41,623
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 6,481 105,899
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 3,261 25,337
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 2,412 23,038
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 1,325 12,050
กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 896 8,073
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 1,715 33,779
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ 5 38
การศึกษา 263 3,748
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 374 11,065
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 336 3,855
กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ 1,407 11,166
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน 50 82
รวม 64,084 805,250
ขนาดสถานประกอบกิจการ จำนวน
แห่ง ลูกจ้าง
1 - 4 คน 31,633 68,260
5 - 9 คน 17,827 121,850
10 - 19 คน 6,928 93,669
20 - 49 คน 5,419 167,124
50 - 99 คน 1,228 87,441
100 - 299 คน 874 140,181
300 - 499 คน 109 41,820
500 - 999 คน 46 32,195
1,000 คน ขึ้นไป 20 52,710
รวม 64,084 805,250
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566